GÖKYÜZÜ HAVA SPORLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin adı “Gökyüzü Hava Sporları Spor Kulübü Derneği”dir. Kısa adı Gökyüzü ’dür. Merkezi Bursa’dadır ve şubesi yoktur. Dernek ana renkleri kırmızı ve turkuaz, yardımcı rengi ise beyaz’dır.

                              

        DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2 – Sivil ve sportif havacılık branşlarını, faaliyetlerini ve yamaç paraşütü sporunu ülkemizde tanıtmak, yaygınlaştırmak ve gelişmesine katkıda bulunmak, Bursa ve Türkiye’nin spor faaliyetleri sayesinde yurtdışında da tanıtılmasını sağlamaktır.  

 

        Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a)       Sivil ve sportif havacılık branşlarda faaliyet gösteren üyeleri aracılığı ile havacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için çalışmalarda bulunmak.

b)       Havacılık sporlarını tanıtmak amacıyla, uçmaya veya uçurmaya yeterli üyeleri aracılığı ile halk uçuşları gerçekleştirmek.

c)       Havacılık sporlarını öğrenmek isteyen üyelerine, havacılık bilinci ve spor duygusunu aşılayarak eğitmen üyeleri aracılığı ile eğitim vermek.

d)       Dernek üyeleri, uçmak veya uçurmak isteyen gönüllüler ve havacılığa meraklı kişilerle birlikte toplantı, tur, gezi, şenlik, seminer, sergi ve bilimsel çalışma düzenlemek.

e)        Dernek üyelerinin eğitimi, gelişmesi yanında yarışmalarda ve derneğin diğer faaliyetlerinde kullanılması amacıyla malzeme almak ve bunları derneğin amaçları doğrultusunda kullanılması şartıyla üyelerine kullandırmak.

f) Türk Milletinin ve Vatanının kurtarıcısı Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk'ün ‘’İstikbal Göklerdedir’’ sözünü ilke kabul ederek, Türk milletine havacılığın ve Yamaç Paraşütü sporunun centilmenlik, barış ve sevgi aracı olduğunu anlatmak ve Türk milletini havacılık sporları konusunda bilgilendirilmek.

g)   Sportif havacılığa istekli dernek üyelerini; başlangıç pilotu, kulüp pilotu, pilot, Çift kişilik yamaç paraşütü (tandem) pilotu, ve eğitmen (antrenör) olarak yetiştirmek ve belgelendirmek; yetiştirilen sporcuların yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara katılımını desteklemek.

h)    Yamaç Paraşütü Sporu’nun gençlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir spor olduğunu vurgulamak, ve Türk milletinde havacılık sevgisini uyandırmak.

j)    Yamaç Paraşütü uçuşları için kalkış ve iniş pistleri bulmak ve bu pistleri uçuşa elverişli hale getirmek ve bu bölgelerin kullanılmasını sağlamak.

k)     Dernek faaliyetlerini anlatmak için internette web sayfası kurmak, dergi, bülten, kitap yayınlamak ve basın yayın organlarını kullanmak.

l)       Uçuş emniyeti ve güvenliği açısından, resmi kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

m)       Dernek üyelerini ve havacılığa meraklı kişileri gelişmelerden haberdar etmek ve bilgilendirmek amacı ile süreli ve süresiz yayınların basım ve yayımını yapmak, arşiv oluşturmak, plan ve proje yapmak, yaptırmak.

n)         Havacılık sporları branşlarında yarışmalar düzenlemek veya düzenlenen yarışmalara sporcu veya görevli göndermek.

o)         Derneğe gelir sağlamak amacıyla afiş, poster, rozet ve hediyelik eşyalar yapmak, yaptırmak ve satmak.

ö)       Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak organizasyonlarda ülkemizi temsil etmek ve bu amaçla sporcu yetiştirmek, destek olmak.

p)         Dernek, ulusal ve uluslararası faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

r)      Dernek, üyelerinin faaliyetlerinde kullanılması amacıyla gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli izinleri alarak tesisler kurabilir, işletebilir, işlettirebilir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sportif havacılık  alanında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3

a)                      Üyelik Türleri; Asil üyelik ve onur üyeliği (fahri üye) şeklinde iki türdür.

1)       Asil üye, medeni hakları kullanma yetkisine sahip, Dernekler Kanunu’nda belirtilen kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş kişilerdir.

2)       Onur üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunca önerilerek, Genel Kurul tarafından üye olmasında derneğe ve Türk havacılığına fayda sağlayacağına inanılan kişilerden seçilir.

 

b)       Üye Olma ve Şartları

1)       Asil üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişiler üyelik giriş ücretini ödeyerek asil üye olabilir. Kişinin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olunur.

2)       Üyeliğe başvuran kişiler, kulübün üye giriş ve taahhüt beyannamelerini doldurup imzalar, Üye Kayıt Formu’nu kurucu üyelerden ikisine veya en az iki yönetim kurulu üyesine imza ettirir.

3)       Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine bir yazı ile bildirir.

4)       Onur üyeleri, Genel Kurul kararı ile seçilirler ve onur üyeliği için ikametgâh şartı aranmaz.

5)        Dernekler Kanunu’nda belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla kamu görevlileri de üye olabilirler. Ancak, Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili makamdan izin almış olmaları şartı aranır.

 

c)       Üyelerin Hakları

1)       Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir.

2)       Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep v.s. ayrımı yoktur.

3)       Her asil üyenin Genel Kurul’da bir (1) oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

4)       Onur üyeleri dilerlerse aidat ödeyebilirler ve Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onur üyeleri ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.

 

d)       Üyelerin Yükümlülükleri

1)       Üyeler, dernek düzenine uymalı ve derneğe sadakat göstermelidirler.

2)       Üyeler, derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalarda bulunmalı ve bu amaçla üslenecekleri görevleri yerine getirmelidirler.

3)       Üyeler, genel havacılık kuralları ve içi yönetmeliğin uçuş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar.

4)       Her üye, derneğin amacına uygun davranmalı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmalıdır.

5)       Her üye aidat vermekle yükümlüdür.

6)       Üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için gerekli olan zorunlu ödentilere eşit olarak katılır.

7)       Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemekle yükümlüdür.

8)       Onur üyeleri aidat vermek zorunda değildirler.

         

            Üyelikten Çıkma

            Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

            Üyelikten Çıkarılma

            Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

        6-Genel havacılık kurallarına uymadığı saptanan üyeler, Teknik Kurulun hazırlayacağı raporu da dikkate alarak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.  

      Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

            Dernek Organları

            Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Teknik Kurul    

            Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Olağan genel kurul, 2 yılda bir, ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

       1- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            10-Derneğin vakıf kurması,

            11-Derneğin fesih edilmesi,

            12-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerileri incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14-Derneğin GSGM’nde Yamaç Paraşütü Spor Kulübü olarak tesciline, kulüp amblemi ve kulüp renklerine  karar vermek,  ve bu konu ile ilgili olarak yönetim kuruluna yetki ve görev vermek.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 10-Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

            8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Dernek üyeleriyle ilgili disiplin cezalarına karar vermek.

 

            Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 11-Denetim kurulu üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

             Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

                

   Teknik  Kurulun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 12-Teknik kurul üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan teknik kurul başkanı olur.

            Teknik kurul asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Teknik Kurulun Görev ve Yetkileri

            Teknik kurul aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneğin amaçları doğrultusunda  yapılacak çalışmaları teknik yönden yönlendirir, yönetir ve denetler.

2-Yapılan Yamaç Paraşütü ve havacılık aktivitelerinin ulusal ve uluslar arası kural ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

3.Yamaç paraşütü ve havacılık konularında gerekli ulusal teknik kurullar ile işbirliği içerisinde olmak.

4.Dernek bünyesindeki uçucu kişilerin, uçuş seviyelerine gerekli yönetmeliklere göre karar vermek ve verilecek belgeleri yönetim kurulunun onayına sunmak.

5-Gerekli uçuş alanlarına ,pistlerine ve bu uçuş alanlarından uçabilecek pilotların seviyesine karar vermek.

6-Dernek tarafından düzenlenen yarışmalarda ve organizasyonlardaki teknik konularda dernek adına görev yapmak yada görev yapacak kişileri seçmek.

7-Dernek üyesi olan pilotların gerekli uçuş kurallarına göre uçup uçmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde disiplin yönünden verilecek kararlar öncesi rapor hazırlamak ve raporu yönetim kuruluna vermek.

8-Dernek üyesi olan eğitmenlerin gerekli uçuş ve eğitim kurallarına göre eğitim verip vermediğini kontrol etmek ve gerektiğinde disiplin yönünden verilecek kararlar öncesi rapor hazırlamak ve raporu yönetim kuruluna vermek.

9- Dernek üyelerinin uçtuğu şahsi uçuş malzemelerinin ve derneğe ait uçuş malzemelerinin emniyetli uçuş yapıp yapamayacağına karar vermek.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

            Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat toplanır. Derneğe ilk üye olurken ödenecek giriş ücreti her yeni üye için 50 YTL ’dir (elli Yeni Türk Lirası’dır). Toplanacak olan Yıllık Aidat ise 60 YTL ’dir (altmış Yeni Türk Lirası’dır). Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, eğitim, kurs, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

 

            Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 14-Defter tutma esasları;

    Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2007 yılı için (500 000 YTL’ yi) Beşyüzbin YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

      Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü        

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

            Derneğin Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

            Madde 21-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde   Gökyüzü Hava Sporları Spor Kulübü Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

            Hüküm Eksikliği

            Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 1-  24.02.2009 tarihinde yapılan genel kurulda seçilmiş olan ve halen görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.            

          Yönetim Kurulu Üyeleri;

            Adı ve Soyadı                                                       ÜNVAN                                           İMZA

  1. Serdar İLKER                                                   Başkan
  2. İsmail KURT                                                      Bşk. Yardımcısı
  3. İbrahim DİNÇER                                              Sayman (Yön. Kur. Üyesi)
  4. Cüneyt ACAR                                                    Yön. Kurulu Üyesi
  5. M. Ömür AKKOR                                             Yön. Kurulu Üyesi

 

 

         

Madde 23- İş bu tüzük 23 ( Yirmi üç )  madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.